Các văn bản tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2021

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)

Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khuê thông báo chốt danh sách cổ đông và thời gian đại hội ĐCĐTN năm 2021

Các văn bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Giầy Thụy Khuê

Các văn bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Giầy Thụy Khuê

Tải về theo đường dẫn

https://drive.google.com/file/d/12JXfcuM5TTncHTvpw74xbXhG8BJJkJGj/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính Công ty CP Giầy Thụy Khuê năm 2019 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019 (Đã được kiểm toán)

Tải về theo đường dẫn

https://drive.google.com/file/d/1k-4oraZqsR6lSY0TA2l8IDghfmpdWhT6/view?usp=sharing

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty CP Giầy Thụy Khuê

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về theo đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/161lRMaeW4gPnbRcAj_kIRk7i3ZkNIa7f/view?usp=sharing

Thông báo chốt danh sách cổ đông – Công ty CP giầy Thụy Khuê

Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khuê xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tải văn bản theo đường dẫn:

  • Thông báo chốt danh sách cổ đông

https://drive.google.com/file/d/1XfXK7kyWCEs40OZ-x__YwtBGVB3wx2nX/view?usp=sharing

  • Biên bản họp Hội đồng quản trị

https://drive.google.com/file/d/1PuDWa9F5NEKBgjSctSQ7Hmus0k3qmg4a/view?usp=sharing

 

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM

1.Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê

https://drive.google.com/file/d/1_AasX6mZGDbqLUcxiD2qu1SThyMpmOrL/view?usp=sharing

2. Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê

https://drive.google.com/file/d/1Zuu6IQNKLC99BzSz1ioaKsYlr0dWi-EL/view?usp=sharing

3. Bản công bố thông tin tóm tắt Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê

https://drive.google.com/file/d/1FNIwN0zOjz2o95NscP897y-l1urkHnxN/view?usp=sharing

4. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê năm 2018

https://drive.google.com/file/d/13-VFR0FVjE-wl_L-neRQyDpjBdN6Hwtc/view?usp=sharing

5. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê quý 3 năm 2019

https://drive.google.com/file/d/1-Fab0–ixmcLmKurFWLDUVykhIpmlvBk/view?usp=sharing