Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông TN năm 2021

Biên bản họp đại hội ĐCĐTN năm 2021

Các văn bản tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2021

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)

Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khuê thông báo chốt danh sách cổ đông và thời gian đại hội ĐCĐTN năm 2021

Các văn bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Giầy Thụy Khuê

Các văn bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Giầy Thụy Khuê

Tải về theo đường dẫn

https://drive.google.com/file/d/12JXfcuM5TTncHTvpw74xbXhG8BJJkJGj/view?usp=sharing