Nghị quyết đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022

Biên bản họp đại hội ĐCĐTN năm 2022

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020

Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo luật doanh nghiệp 2020

Văn bản tài liệu tại ĐHĐCĐ TN năm 2022

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ TN năm 2022

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2022